Promoteams
 

Om Home-Start voor meer ouders en vrijwilligers beschikbaar te maken, zijn in 2010 elf promoteams opgericht, één per provincie. Twee jaar lang hebben deze teams – op basis van een plan van aanpak – Home-Start via allerlei activiteiten onder de aandacht gebracht van gezinnen, vrijwilligers en gemeenten, met als doel Home-Start voor meer gezinnen beschikbaar te maken.

Elk promotieteam bestond uit vrijwilligers, ouders, een teamleider en twee Home-Start coördinatoren. De vrijwilligers en ouders konden persoonlijk vertellen wat Home-Start voor hen betekent. De beroepskrachten ondersteunden hen daarbij.
 
Enkele activiteiten
 • gezamenlijk het Home-Start verhaal vertellen, bijvoorbeeld aan ouders in de peuterspeelzaal, in het Centrum voor Jeugd en Gezin of op de jaarmarkt;
 • presentaties geven aan gemeenteambtenaren;
 • werven van vrijwilligers op scholen of op een zomermarkt;
 • organiseren van een informatieve lunch / picknick bijeenkomsten voor gemeenten en verwijzers.


Enkele resultaten

 • ervaring met de bijdrage van ouders en vrijwilligers aan de promotie van Home-Start;
 • ervaringen met vrijwilligerswerk binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin, en zicht op welke kansen dit biedt voor Home-Start en haar vrijwilligers;
 • versterking van de samenwerking binnen Home-Start waardoor er meer uitwisseling is van werkzame voorbeelden, kennis en informatie;
 • meer aandacht voor pr en communicatie binnen het gehele Home-Start netwerk, en beschreven activiteiten hiervoor;
 • concrete producten: folder, brochures en affiches.
Op 27 maart 2012 vindt de Eindmanifestatie van de promoteams plaats. De promoteams worden daarna waarschijnlijk voortgezet in een voorlichtingsteam per provincie. De resultaten en input uit de promoteams worden bovendien geïmplementeerd door de werkgroep Communicatie en pr.
 
De Home-Start promoteams zijn gefinancierd door het Programmaministerie van Jeugd & Gezin en zijn uitgezet door ZonMw in het kader van het programma Vrijwillige inzet. www.vrijwillige-inzet.nl

Groei en kwaliteit

 

Home-Start wordt nu aangeboden in 124 gemeenten. Vanwege bezuinigingen en gemeentelijke herindeling is het niet waarschijnlijk dat er op korte termijn veel gemeenten bij komen. Wél wil Home-Start nog flink groeien waar het gaat om het aantal deelnemende gezinnen en inzetbare vrijwilligers. Dit is een van de doelstellingen in het project Groei en Kwaliteit.
 
Groei en Kwaliteit is uitgezet over drie jaar (2010 t/m 2012). Home-Start investeert op drie onderdelen en de volgende activiteiten .

1. Het stimuleren van de groei
 • training en deskundigheidsbevordering van de landelijke pr-werkgroep
 • voorlichtings- en wervingsproducten voor diverse doelgroepen (gemeenten, ouders, vrijwilligers)
 • training en scholing van coördinatoren en ondersteuners.

 

2. Het optimaliseren van kwaliteit
 • ontwikkeling ondersteuning (in voorbereiding)
 • voorbereiding visitatiecommissie
 • herziening Handboek Home-Start (afronding)
 • kwaliteitsspel.(proefmodel)

 

3. Het versterken van de positionering van Home-Start.

Een derde onderdeel van het project Groei en Kwaliteit betreft het positioneren van Home-Start. Daarvoor investeert Home-Start in de volgende activiteiten:

 • onderzoek naar Home-Start in het Centrum voor Jeugd en Gezin
 • landelijke samenwerking in de opvoedingsondersteuning
 • expertmeetings informele en formele opvoedingsondersteuning


De uitwerking van bovengenoemde punten staat in het Projectplan Groei en Kwaliteit, dat u hier kunt downloaden.