Home-Start in cijfers
  • aantal gezinnen met Home-Start
  • aantal vrijwilligers
  • aantal gemeenten
  • samenstelling en achtergrond gezinnen
  • aantal risicofactoren in gezinnen
  • leeftijd kinderen  

Aantal gezinnen met Home-Start in Nederland 

                                         
Aantal Home-Start vrijwilligers inzetbaar per jaar

 

 
Aantal gemeenten die Home-Start aanbieden in Nederland
 

 
Samenstelling,achtergrond en de vraag van gezinnen 
Van de Home-Start ouders in 2011, is ruim 65% samenwonend/gehuwd en 35% alleenstaand/gescheiden of verweduwd.
 
Het aantal ouders dat geen betaald werk heeft is 45%, tegen 30% betaald werk en ongeveer 25% volgt een opleiding, is werkzoekend, of volgt een re-integratie traject.
 
Hoe komen ouders bij Home-Start?
Van de ouders die zich aanmelden bij Home-Start, is 70% door een professional geattendeerd op het programma Home-Start. Een kleine 30% van de ouders weten de weg zelf te vinden via familie of kennissen, krant of media, website of een folder.
 
Wat is de vraag of behoefte van ouders?
De ondersteuningsvraag van ouders, wordt bij de kennismaking en de tussentijdse evaluatie besproken en bijgesteld. Hieronder ziet u de vraag verdeeld in acht categorieën op twee meetmomenten.
  

 
Etnische achtergrond Home-Start
ouders

Hoogst genoten opleiding
ouders
 
Risicofactoren gezinnen
Onderstaande cijfers zijn geregistreerd bij totaal 1687 gezinnen.
 
Een opvallende verschuiving zien wij met betrekking tot het inkomen; steeds meer ouders geven aan dat zij moeite hebben om rond te komen met hun inkomen.
 
Kind factoren Aantal gezinnen
Psychische problemen bij kind(eren) 116
Probleemgedrag kind(eren) 457
Handicap kind(eren) 92
2 of meerlingen 122
Omgevingsfactoren Aantal gezinnen
Onveilige of onvoldoende behuizing 187
Pas verhuisd / gering sociaal netwerk 696
Ernstige of ingrijpende gebeurtenissen 635
Ouder/gezinsfactoren Aantal gezinnen
Psychische problemen bij ouder(s) 494
Handicap ouder(s) 135
Alleenstaand voor de opvoeding 519
Minimum inkomen 539
Kan niet goed rondkomen 1454
 
Aantal risicofactoren per gezin

 
Aantal kinderen per gezin
Het gemiddelde aantal kinderen per gezin bij Home-Start ligt rond de 2,3. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Leeftijdopbouw kinderen
De leeftijdsopbouw van kinderen binnen de Home-Start gezinnen, laat zien dat:
  • bij de groep tot 12 maanden, een deel nog ongeboren bij de kennismaking met Home-Start (45 zwangerschappen)
  • de “startende gezinnen” goed worden bereikt: gezinnen met jonge kinderen
  • ouders met ook oudere kinderen profiteren van dit aanbod

Onderzoek naar effectieve informele netwerken

Home-Start gezinnen hebben een leefwereld in en om hun huis en zijn wijk of buurtgericht. In deze nog veilige en beschermende leefwereld past het goed om als ouder(s) een Home-Start vrijwilliger te vragen hen te ondersteuning in de thuissituatie. Home-Start draagt daarmee bij aan het stimuleren van sociale informele steun, zeker wanneer vrijwilliger en ouder een gelijkwaardige achtergrond en ervaringen hebben. 
Wanneer de leefwereld van het gezin zich uitbreidt naar anderen domeinen zoals school en sportverenigingen, dan komen ouders en hun kinderen ook met andere vragen en behoeften voor steun. De school is dan een belangrijke vindplaats voor informele contacten, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Economisch Onderzoeksbureau. Zie SEO rapport